สาธารณรัฐเกาหลีหรือ ประเทศเกาหลีใตตั้งอยูบนคาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันออกของ ทวีปเอเชีย เกาหลีใตเปนประเทศที่ถูกหอมลอมไปดวยประเทศมหาอํานาจอยางนอย 3 ประเทศไดแก รัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียต จีน และญี่ปุน

nation01

เกาหลีใตมีดินแดนทั้งหมด 222,000 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีประชากรกวา 71 ลานคน ดวยประชากรและดินแดนที่มากมายเชนนี้ การดูแลและจัดบริการ สาธารณะใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในประเทศจึงเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถใน การบริหารจัดการของรัฐบาลเปนอยางมาก ดังนั้น การทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ เขมแข็ง จึงกลายเปนทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีใตในยุคปจจุบันกําลังพยายามทําใหเกิดขึ้น ดังจะ เห็นไดจากความพยายามในการแกไขกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่นหลายตอหลายครั้ง เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใตมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ พยายามจะทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยไปพรอมๆ กันดวย อาจกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นในเกาหลีใตเพิ่งจะมีการปฏิรูปกันอยางจริงจังเมื่อไมกี่ปที่ ผานมานี้เอง ทั้งที่รัฐธรรมนูญของเกาหลีใตมีบทบัญญัติรองรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตป ค.ศ.1949 แลวก็ตาม ที่เปนเชนนี้เพราะเหตุวาการปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใตแปรเปลี่ยนไปตาม สถานการณทางการเมืองในระดับชาติไมวาจะเปนชวงสงครามเกาหลีที่ทําใหการปกครองทองถิ่นของ เกาหลีใตตองหยุดชะงักลง หรือจะเปนการเขาสูอํานาจของรัฐบาลเผด็จการของปกจูงฮีก็ตาม เกาหลีใตมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น (ในสมัยใหม) ฉบับแรกตั้งแตปค.ศ.1949 (Local Autonomy Act in 1949) และมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้หลายตอหลายครั้ง และกฎหมายที่ บังคับใชอยูในปจจุบัน มีการแกไขปรับปรุงเมื่อปค.ศ.1995 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เปนประชาธิปไตยมาก ที่สุดนับตั้งแตปค.ศ.1949 เปนตนมา กลาวคือเปดโอกาสใหทั้งฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางที่มีตอกรุงโซลแตกตางจากจังหวัดหรือมหานครอื่นๆ เพราะ กรุงโซลขึ้นตอนายกรัฐมนตรีโดยตรง ผิดกับจังหวัดและมหานครอื่นๆ ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารงานของรัฐและกิจการภายใน (MOGAHA) กลาวคือ หากจะมีการ ตัดสินใจ หรือใหความเห็นชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของกรุงโซลรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน ตองรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบลวงหนาเสียกอน นอกจากนี้เมื่อเกิดกรณีพิพาทใดๆ ที่จําเปนตองมี การตรวจสอบ ไตสวนขอเท็จจริงการเขาไกลเกลี่ยในกรณีพิพาทดังกลาวตองมีนายกรัฐมนตรีเขาเปน อนุญาโตตุลาการดวย

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี