เกาหลีเป็นชาติที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน แม้ว่ากระแสของอารยธรรมภายนอกจะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออารยธรรมเกาหลี

ซึ่งรากฐานต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดประเพณีต่างๆ มากมายซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวทัวร์เกาหลี ในการนี้ มีปัจจัยต่างๆ หลายประการซึ่งมีผลต่อประเพณีต่างๆ ของเกาหลี ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการเกิดประเพณีต่างๆ ของเกาหลี ฤดูกาลต่างๆ ทั้ง 4 ฤดูที่เปลี่ยนแปลงไปและแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตของชาวเกาหลี รวมทั้งเป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดประเพณีต่างๆ มากมาย

Korean lifestyle

นอกจากนั้น การที่เกาหลีมีที่ตั้งที่ค่อนข้างใกล้กับจีน ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมสำคัญของโลกมีผลทำให้กระแสวัฒนธรรมของจีนหลั่งไหลเข้าสู่เกาหลีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาในแง่ยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าเกาหลีมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งมีผลทำให้ทัวร์เกาหลีถูกรุกรานจากเพื่อนบ้านซึ่งมีศักยภาพทางอำนาจแข็งแกร่งกว่าอยู่เสมอ

  • ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเกิดประเพณีต่างๆ ในเกาหลี การที่ชาวเกาหลีในสมัยโบราณดำรงชีวิตที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการเกษตรกรรมทำให้เกิดประเพณีต่างๆ มากมายที่เกี่ยวไร่นารวมทั้งการประมง ในการนี้ การที่เกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นเกาหลีใต้ได้มีการพัฒนาเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา
  • ปัจจัยทางการเมืองก็นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นๆ การที่เกาหลีมีการ    ปกครองในลักษณะอำนาจนิยมอย่างค่อนข้างเข้มงวดมาอย่างยาวนาน ทำให้ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมอยู่ในสภาพที่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจทางการเมือง
  • ปัจจัยทางความเชื่อและศาสนานั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวเกาหลี ซึ่งประเพณีต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีพัฒนาการมาในบริบทของความเชื่อทางศาสนาทั้งสิ้น
  • ปัจจัยทางสังคมนั้น มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อประเพณีต่างๆ ของชาวเกาหลี การที่เกาหลีเป็นสังคมที่เน้นการให้ความสำคัญแก่ครอบครัวนั้น ทำให้เกิดประเพณีต่างๆ มากมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบในครอบครัว ซึ่งรวมถึงความกตัญญู และการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส